STATUT Nadační fond - Plzeňská lukostřelba

(dále jen „statut“)

Část A - Úvodní ustanovení

Čl. I Název nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: Nadační fond - Plzeňská lukostřelba (dále jen " nadační fond").

 

Čl. II Sídlo nadačního fondu

Sídlo nadačního fondu je: Daimlerova 1, 301 00 Plzeň.

 

Čl. III Účel nadačního fondu

Posláním a účelem Nadačního fondu - Plzeňská lukostřelba je především podpora sportovních a kulturních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit v oblasti rozvoje lukostřelby v Plzeňském Kraji.

V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádostí fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky.

Účel nadačního fondu může být změněn. Právo měnit účel nadačního fondu náleží správní radě.

 

Čl. IV Právní postavení fondu

Nadační fond je ve smyslu § 303 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právnickou osobou – fundací, která vyvíjí činnost v souladu se zákonem, tímto statutem, zakládací listinou a dalšími právními předpisy.

 

Čl. VI Vznik nadačního fondu

Nadační fond vznikne dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni.

 

Čl. V Zřizovatelé nadačního fondu

Zřizovateli fondu jsou:
1. Ing. Jiří Holický, r. č. 650529/1683 bytem tř. Vítězství 155/49, 353 01 Mariánské Lázně,

 1. Ing. Zdeněk Horáček, r. č. 550606/1814, bytem Přehýšov 111, 330 24 Nýřany (dále jen „zřizovatelé").

Část B - Majetek nadačního fondu a jeho použití

Čl. VI Majetek nadačního fondu

Majetek nadačního fondu tvoří majetkový vklad zřizovatelů a nadační dary. Zřizovatelé vložili do nadačního fondu peněžitý majetkový vklad každý ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc Kč), celkem 2000 Kč (slovy: dva tisíce Kč).

Zřizovatelé nadačního fondu se zavazují, že složí tyto vklady k rukám správce vkladů, jimž zřizovatelé určují Ing. Jiří Holický, r. č 650529/1683, bytem tř. Vítězství 155/49, Mariánské Lázně 353 01 (jeden ze zřizovatelů).

 

Čl. VII Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku

 1. Nadační fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem nadačního fondu podle čl. III a za splnění níže uvedených podmínek.
 2. Nadační příspěvek může být poskytnut právnické nebo fyzické osobě, která o poskytnutí příspěvku nadační fond požádá, (dále jen „žadatel"), a to:
  1. právnické nebo fyzické osobě realizující projekty a činnosti, které jsou v souladu s posláním a účelem nadačního fondu dle zakládací listiny a tohoto statutu nebo
  2. přímo fyzické osobě jako konečnému příjemci individuálního nadačního příspěvku za podmínky dodržení poslání a účelu nadačního fondu s ohledem na určení nadačního příspěvku a postavení žadatele.
 3. Nadační fond může poskytnout rovněž nadační příspěvek fyzickým nebo právnickým osobám v rámci vlastních projektů a aktivit fondu.
 4. Nadační příspěvky se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění.
 5. Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak plnění opětovného či periodického.

 

Čl. VIII Rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku

 1. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadačního fondu na základě písemné žádosti. V případě žádostí o podporu projektu žadatel uvede především jeho charakteristiku, předpokládanou výši nákladů a jejich složení, požadovanou formu podpory a její výši.
 2. Žádosti o individuální nadační příspěvky budou posuzovány jak z hlediska jejich naléhavosti a potřebnosti, tak z hlediska jejich souladu s posláním nadačního fondu.
 3. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. Podmínkou poskytnutí nadačního příspěvku je schválení správní radou, přičemž na schválení poskytnutí příspěvku ani vlastní poskytnutí příspěvku nemá žadatel právní nárok, a to ani v případě souladu žádosti s posláním a účelem nadačního fondu.
 4. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.
 5. O poskytnutí prostředků nadačního fondu rozhoduje správní rada do tří měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění. V případech, kdy nadační fond stanoví konečný termín pro podání žádostí o nadační příspěvek, správní rada rozhodne do 2 měsíců od tohoto termínu. Rozhodnutí správní rady obsahuje:
  1. označení projektu, který má být nadačním fondem podpořen,
  2. označení žadatele,
  3. formu podpory,
  4. výši poskytnutých prostředků.
 6. Osoba, které byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.
 7. Osoba, které byl poskytnut nadační příspěvek, je povinna jej použít v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem; jinak je povinna nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.
 8. Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.
 9. V mimořádných případech může správní rada rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku i bez podání žádosti.
 10. Správní rada může stanovit i další podmínky a pravidla pro poskytování nadačního příspěvku.
 11. Správní rada rozhoduje o schválení příspěvku jednohlasně za účasti všech členů.

 

Čl. IX Náklady související se správou nadačního fondu

 1. Celkové roční náklady související se správou nadačního fondu nesmějí převýšit 20 % hodnoty majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.
 2. Náklady související se správou nadačního fondu musí vést nadační fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků.
 3. Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadačního fondu, náklady na propagaci účelu nadačního fondu a náklady související s provozem nadačního fondu.

 

Čl. X Hospodaření fondu

 1. Majetek nadačního fondu lze zcizit, je-li to v souladu s účelem nadačního fondu. Lze jej též použít k investici považované za obezřetnou.
 2. Podnikání nadačního fondu je vyloučeno.
 3. Co je v majetku nadačního fondu, nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu.
 4. Nadační fond nesmí použít svůj majetek k nabytí majetkové účasti na jiných osobách.
 5. Při prodeji majetku nadačního fondu nebo při pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku nadačního fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen správní rady, revizor ani osoby jim blízké ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen orgánů nadačního fondu nebo revizor nadačního fondu.
 6. Nadační fond nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti, komplementářem komanditní společnosti, tichým společníkem nebo členem družstva, jehož členové mají uhrazovací povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva, dále nesmí být členem jiné právnické osoby, ručí-li takový člen za její závazky.

 

Čl. XI Výroční zpráva

 1. Roční účetní závěrka nadačního fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných nadačním fondem převýší 3 000 000,- Kč, nebo pokud majetek nadačního fondu je vyšší než 3 000 000,- Kč.
 2. Nadační fond vypracovává výroční zprávu do 30. 6. následujícího kalendářního roku. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.
 3. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména:
  1. přehled o majetku nadačního fondu a o závazcích nadačního fondu,
  2. u jednotlivých nadačních darů poskytnutých nadačnímu fondu v hodnotě nad 10 000,- Kč přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce doručí žádost o zachování anonymity před schválením výroční zprávy, musí být jeho anonymita zachována,
  3. přehled o použití majetku nadačního fondu,
  4. přehled o osobách a účelu, na který byly nadační příspěvky poskytnuty. Pokud příjemce nadačního příspěvku doručí žádost o zachování anonymity před schválením výroční zprávy, musí být jeho anonymita zachována.
  5. zhodnocení, zda nadační fond při svém hospodaření dodržel pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a přehled nákladů na vlastní správu,
  6. zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora, byla-li dána podmínka ověření účetní závěrky auditorem; roční účetní závěrka je součástí výroční zprávy.
 4. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je nadační fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.
 5. Nadační fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu do sbírky listin vedené při veřejném rejstříku.
 6. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění výroční zprávy dalším způsobem.

 

 

 

 

 

Část C - Orgány nadačního fondu

Čl. XII Správní rada

 1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost nadačního fondu a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.
 2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
  1. rozhodovat o jeho statutu nadačního fondu po předchozím souhlasu revizora,
  2. schvalovat rozpočet a jeho změny,
  3. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční zpráva"),
  4. rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací,
  5. volit nové členy správní rady a revizora rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu a místopředsedu,
  6. stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora,
  7. rozhodovat o přijetí nadačních darů a poskytování nadačních příspěvků,
  8. schvalovat realizaci projektů nadačního fondu,
  9. rozhodovat o spolupráci nebo účasti na společných projektech připravovaných jinými nadačními fondy či nadacemi.
 3. Správní rada má čtyři členy.
 4. Členem správní rady může být fyzická osoba, která je svéprávná, bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadačnímu fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin ve vztahu k účelu nadačního fondu. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.
 5. Členem správní rady může být i právnická osoba.
 6. Členem správní rady nadačního fondu nemůže být osoba, která je současně revizorem nadačního fondu.
 7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
 8. Členové správní rady též volí ze svého středu místopředsedu.
 9. Funkční období členů správní rady (včetně členů první správní rady) je pětileté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
 10. Volba nového člena Správní rady probíhá tak, že každý stávající člen Správní rady může nominovat nového člena Správní rady, včetně své vlastní osoby. Ke jmenování postačí souhlas prosté většiny stávajících členů Správní rady.
 11. Usnášení schopnost správní rady je dána za přítomnosti všech členů správní rady nadačního fondu.
 12. Správní rada nadačního fondu rozhoduje vždy jednomyslně.

Čl. XIII Zánik členství ve správní radě

 1. Členství ve správní radě zaniká:
 2. uplynutím funkčního období,
 3. úmrtím,
 4. odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo závažně nebo opakovaně porušil zakládací listinu nebo statut, nebo pokud porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadace,
 5. odstoupením.
 6. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předchozím odstavci do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne odvolání, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, revizora, zřizovatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem.

 

Čl. XIV Způsob jednání jménem fondu

 1. Nadační fond je oprávněn zmocnit k zastupování nadačního fondu pro jednotlivé úkony (zvláštní plná moc) nebo obecně v určité věci (generální plná moc) člena správní rady.

 

Čl. XV Zasedání správní rady

 1. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců. Zasedání řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady nadačního fondu.
 2. Zasedání správní rady svolává písemnou pozvánkou předseda. Požadují-li alespoň dva jiní členové správní rady svolání jejího zasedání, jsou oprávněni zasedání správní rady svolat přímo, a to za podmínky, že předtím písemně o svolání zasedání správní rady požádali předsedu a ten zasedání správní rady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena, nesvolal.
 3. Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat:
  1. výslovné označení, že se jedná o pozvánku na zasedání správní rady nadačního fondu,
  2. místo a dobu konání zasedání správní rady,
  3. program jednání.
 4. Pozvánka na zasedání správní rady musí být členům správní rady řádně odeslána nejpozději sedm dnů přede dnem konání zasedání správní rady.
 5. Se souhlasem všech členů správní rady se může zasedání správní rady konat i bez řádné nebo řádně rozeslané pozvánky.
 6. Na zasedání správní rady lze rozhodovat pouze o záležitostech uvedených v programu jednání v pozvánce. O jiných záležitostech lze rozhodovat jen se souhlasem všech členů správní rady.
 7. Správní rada rozhoduje aklamací; na žádost svého člena však rozhoduje tajným hlasováním. K usnášení schopnosti správní rady je nutná přítomnost všech jejích členů. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu všech jejích členů. Hlasování per rollam je přípustné, projeví-li s tím souhlas všichni členové správní rady.
 8. O průběhu zasedání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající.
 9. Členům správní rady přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jejich funkce.

 

Čl. XVII Revizor

 1. Kontrolním orgánem nadačního fondu je revizor. Funkční období revizora (včetně prvního revizora) je pětileté.
 2. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
 3. Revizor zejména:
  1. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem,
  2. přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku a vyjadřuje se k výroční zprávě,
  3. dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou i statutem,
  4. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
  5. nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
 4. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména
  1. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,
  2. svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.
 5. Pro revizora platí přiměřeně čl. XII odst. 4 - 6 tohoto statutu.
 6. Revizorovi přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jeho funkce.

 

 

Část D

Změna statutu

Právo změnit statut náleží správní radě po předchozím souhlasu revizora.

 

Část E

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

 1. Tento statut nabývá účinnosti dne 25. 10. 2018.
 2. Nadační fond je povinen na požádání zpřístupnit tento statut; každý je oprávněn do něho nahlédnout a pořizovat si na své náklady výpisy a opisy.
 3. Skutečnosti, které nejsou upraveny nadační listinou nebo statutem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními právními předpisy České republiky.

V Plzni dne 25.10.2018